• Izrada navedenog planskog dokumenta utvrđena je Programom izrade planskih dokumenata na području Zeničko-dobojskog kantona u periodu 2013-2016. godina. Općina Usora je uzeta  kao prioritet, jer nema prostorni plan.

 • Urađen je Nacrt Prostornog plana i dostavljen Općini u decembru 2014. godine. 24.02.2015. g. Savjet plana usvaja Nacrt, prije sjednice OV Usora.

 • Nacrt je upućen u javnu raspravu od strane Općinskog vijeća Usora u martu 2015. godine na period od 30 dana – od 18.03. - 20.04.2015.

 • Usaglašavanje stavova od juna do oktobra 2015. godine u vezi primjedbi na Nacrt i po zahtjevima Općine Usora (proširenja građevinskih zemljišta na nova poljoprivredna zemljišta, nogometno igralište – tzv. “Distrikt”, izvorište pitke vode “Jelah”) - zajednički sastanci u vezi sa utvrđenom problematikom: Općina Usora, Općina Tešanj, Ministarstvo za prostorno uređenje, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Kantonalni  zavod.

 • Prijedlog Prostornog plana općine Usora usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 11.12.2015. g.

 • Usaglašavanje Odluke o provođenju, nakon donošenja Zaključka na Prijedlog Prostornog plana od strane OV Usora.

 • U toku je procedura oko pripreme i usaglašavanja dokumentacije za davanje saglasnosti Vlade Kantona i Skupštine na Prostorni plan općine, u vezi sa članom 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Federacije BiH i u vezi usaglašavanja planskih dokumenata na nivou Kantona i općina Usora i Tešanj.


  Karta: Sintezni prikaz namjene Tektualni dio
 • Poslovi na izradi navedenog planskog dokumenta su započeti još 2011.godine shodno Zaključku Vlade Kantona kojim je općina Olovo uzeta kao prioritet, jer ista nema donesen prostorni plan. Izrada ovog planskog dokumenta je utvrđena i Programom izrade u periodu 2013-2016. godine, jer prostorni plan nije donesen zbog utvrđene problematike i suprotnih stavova lokalne zajednice prema planskim odrednicama iz planskih dokumenata šireg područja. Prostornim planom SR BiH (1980 - 2000.) i prijedlogom Prostornog plana FBiH 2008 - 2028. (koji još nije usvojen) više od 50% površine općine proglašeno od posebnog značaja za FBiH - sliv Krivaje sa planiranim akumulacijama i HE Buk i HE Kamenica na rijeci Krivaji, i HE Kruševo na rijeci Bioštici.

 • Urađena Prostorna osnova sa osnovnom koncepcijom u aprilu 2013.godine, i ista još nije usvojena, jer je Općinsko Vijeće donijelo Rezoluciju Općine Olovo povodom Prijedloga Prostornog plana FBiH (akt OV br. 01-01-3-1103/13 od 17.05.2013. g.), i Prostornog plana SR BiH, kojim se protivi izgradnji planiranih akumulacija na rijekama Krivaja i Bioštica, te je nastavak na izradi Prostornog plana općine zaustavljen zbog suprotnih opredjeljenja lokalne zajednice u odnosu na plansku dokumentaciju šireg područja.

 • Kako Prostorni plan Federacije BiH još uvijek nije donesen, pa je samim tim na snazi još uvijek Prostorni plan SR BiH (1980 - 2000.), usaglašeno je sa Općinom Olovo da se nastave aktivnosti na izradi Prostornog plana općine Olovo za period 2017 - 2037. g., nakon donošenja nove Odluke o pristupanju izradi. Nova Odluka je usvojena od OV Olovo 28.12.2016. g., te su aktivnosti na pripremi Prostornog plana ponovo aktivirane početkom 2017. g.

 • U toku je usaglašavanje stavova i planiranje aktivnosti na otklanjanju problematike utvrđene planskim dokumentima šireg područja, kako bi se otklonile smetnje u izradi Prostornog plana općine.