• Općinsko vijeće Maglaj usvojilo je Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana za period 2017 - 2037. g. u decembru 2015. g.

  • U toku 2016. g. su vođene aktivnosti na pripremi i prikupljanju dokumentacije za izradu Prostornog plana.

  • Izrada Prostorne osnove sa osnovnom koncepcijom je u završnoj fazi.