• Aktivnosti na usaglašavanju u postupcima izrade planske dokumentacije Općine Breza (Izmjene Prostornog i Urbanističkog plana, detaljni planski dokumenti);

 • Analiza Nacrta i Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana općine do 2029. (Nosilac izrade IPSA Institut Sarajevo) i Mišljenje na isti;

 • Analiza Urbanističkog plana (Nosilac izrade IPSA Institut Sarajevo) i Mišljenje na isti;

 • Analiza Regulacionog plana „Haldija“ (Nosilac izrade IPSA Institut Sarajevo) i Mišljenje na isti.

 • Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Breza do 2029. g., usvojena je na OV Općine Breza 20.07.2016. g. („Sl. glasnik Općine Breza“, broj 6/16)

 • Nakon iskazane potrebe Općine za Izmjenom Prostornog plana općine 2005 - 2025., čiji je nosilac izrade bio Kantonalni zavod, urađene su pripreme na Izmjeni Plana, nakon donošenja Odluke o pristupanju izradi Izmjene i dopune Prostornog plana od strane Općinskog vijeća.

 • Očekuje se završetak izrade i usvajanje dokumentacije u vezi sa utvrđivanjem sanitarnih zona zaštite izvorišta vode za piće „Havdine“, kako bi se stekli uslovi za okončanje izrade Izmjene Prostornog plana.

 • Općinsko vijeće Maglaj usvojilo je Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana za period 2017 - 2037. g. u decembru 2015. g.

 • U toku 2016. g. su vođene aktivnosti na pripremi i prikupljanju dokumentacije za izradu Prostornog plana.

 • Izrada Prostorne osnove sa osnovnom koncepcijom je u završnoj fazi.

 • Općinsko vijeće Općine Zavidovići na sjednici održanoj dana 22.04.2015. g. donosi Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana općine za period 2016-2036. g.

 • U oktobru 2016. g. dostavljen je Zaključak o usvajanju Prostorne osnove. U toku novembra i decembra 2016. g. su izvršavani poslovi na izradi faze - Prednacrta Plana.

 • U januaru 2017. g. dostavljen je Prednacrt Prostornog plana Nosiocu pripreme na razmatranje, i isti je prezentovan u Općini 10.02.2017. g.

 • Zaključkom Općine Zavidovići u martu 2017. godine kojim je usvojen prednacrt Plana, pristupilo se izradi Nacrta. U toku je razmatranje primjedbi i sugestija dostavljenih na prednacrt.

  Karta: Prostorni razvoj okoline (Prednacrt) Tekstualni dio - izmjene