U decembru 2023. godine je završena Prostorna osnova Prostornog plana općine Breza za period 2021-2041. god. i data na uvid/usvajanje.

  • Općinsko vijeće Maglaj usvojilo je Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana za period 2017 - 2037. g. u decembru 2015. g.

  • U toku 2016. g. su vođene aktivnosti na pripremi i prikupljanju dokumentacije za izradu Prostornog plana.

  • Izrada Prostorne osnove sa osnovnom koncepcijom je u završnoj fazi.

Nakon usvajanja i donošenja Prostornog plana grada Zenice, kao planskog dokumenta šireg područja, stekli su se uvjeti za pristupanje izradi novog Urbanističkog plana za područje gradskog centra, kao planskog dokumenta užeg područja i u granicama utvrđenim Prostornim planom grada Zenice.

Izrada Prostorne osnove Urbanističkog plana Zenica za period 2021-2041. je u završnoj fazi.

  • Poslovi na izradi navedenog planskog dokumenta su započeti još 2011.godine shodno Zaključku Vlade Kantona kojim je općina Olovo uzeta kao prioritet, jer ista nema donesen prostorni plan. Izrada ovog planskog dokumenta je utvrđena i Programom izrade u periodu 2013-2016. godine, jer prostorni plan nije donesen zbog utvrđene problematike i suprotnih stavova lokalne zajednice prema planskim odrednicama iz planskih dokumenata šireg područja. Prostornim planom SR BiH (1980 - 2000.) i prijedlogom Prostornog plana FBiH 2008 - 2028. (koji još nije usvojen) više od 50% površine općine proglašeno od posebnog značaja za FBiH - sliv Krivaje sa planiranim akumulacijama i HE Buk i HE Kamenica na rijeci Krivaji, i HE Kruševo na rijeci Bioštici.

  • Urađena Prostorna osnova sa osnovnom koncepcijom u aprilu 2013.godine, i ista još nije usvojena, jer je Općinsko Vijeće donijelo Rezoluciju Općine Olovo povodom Prijedloga Prostornog plana FBiH (akt OV br. 01-01-3-1103/13 od 17.05.2013. g.), i Prostornog plana SR BiH, kojim se protivi izgradnji planiranih akumulacija na rijekama Krivaja i Bioštica, te je nastavak na izradi Prostornog plana općine zaustavljen zbog suprotnih opredjeljenja lokalne zajednice u odnosu na plansku dokumentaciju šireg područja.

  • Kako Prostorni plan Federacije BiH još uvijek nije donesen, pa je samim tim na snazi još uvijek Prostorni plan SR BiH (1980 - 2000.), usaglašeno je sa Općinom Olovo da se nastave aktivnosti na izradi Prostornog plana općine Olovo za period 2017 - 2037. g., nakon donošenja nove Odluke o pristupanju izradi. Nova Odluka je usvojena od OV Olovo 28.12.2016. g., te su aktivnosti na pripremi Prostornog plana ponovo aktivirane početkom 2017. g.

  • U toku je usaglašavanje stavova i planiranje aktivnosti na otklanjanju problematike utvrđene planskim dokumentima šireg područja, kako bi se otklonile smetnje u izradi Prostornog plana općine.