Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje je upravna organizacija u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, shodno Zakonu o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 10/15), koja vrši upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, i koji se odnose prvenstveno na izradu planskih dokumenata za koje su nadležni Kanton i jedinice lokalne samouprave – općine u Kantonu (razvojne planske dokumente – prostorne i  urbanističke planove, i detaljne planske dokumente), kao i na rad i razvoj jedinstvenog geografsko-informacionog sistema GIS-a, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 1/14 i 4/16), Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata (“Sl. novine FBiH”, broj 63/04, 50/07 i 84/10) i Uredbom o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema (“Sl. novine FBiH”, broj 33/07), kao i u skladu sa drugim propisima iz oblasti prostornog planiranja i korištenja zemljišta, odlukama Vlade i Skupštine Kantona, odlukama gradskih / općinskih i dr.

Donošenjem Zakona o prostornom uređenju i građenju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 1/14 i 4/16), utvrđen je postupak pripreme, izrade i donošenja planskih dokumenata, te aktivnosti i nadležnosti Kantonalnog zavoda u sastavu Ministarstva u vezi sa pripremom i izradom planskih dokumenata  na području Kantona i jedinica lokalne samouprave - grad/općine u Kantonu.

Program izrade planskih dokumenata na području Zeničko-dobojskog kantona prihvaćen je Zaključkom Vlade Kantona broj 02-23-9503/13 dana 18.04.2013. g., koja je Zaključkom broj 02-23-9504/13 takođe od 18.04.2013. g. utvrdila obaveze nosioca pripreme i nosioca izrade planskih dokumenata, kao i način finansiranja pripreme, izrade i donošenja planskih dokumenata definisanih Programom.

Izvršavanje aktivnosti utvrđenih Programom izrade planskih dokumenata uslovljeno je i donošenjem Odluka o pristupanju izradi planskih dokumenata od strane nadležnih gradskih/općinskih vijeća, te usvojenim Prostornim planovima šireg područja (federalni i kantonalni nivo), jer su isti podloga za pripremu, izradu i donošenje planskih dokumenata  gradskog/općinskog  nivoa.

Uspostava jedinstvenog informacionog sistema – GIS-a je zakonska obaveza svih nivoa vlasti, koja treba da unaprijedi razmjenu podataka u toku pripreme i izrade planskih dokumenata. Članom 21. Uredbe o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema je propisano da se sredstva za uspostavu i održavanje jedinstvenog informacionog sistema obezbjeđuju u budžetima Federacije, Kantona, gradova i općina.