• Nakon iskazane potrebe Općine za Izmjenom Prostornog plana općine 2005 - 2025., čiji je nosilac izrade bio Kantonalni zavod, urađene su pripreme na Izmjeni Plana, nakon donošenja Odluke o pristupanju izradi Izmjene i dopune Prostornog plana od strane Općinskog vijeća.

  • Izrada nakon usvajanja dokumentacije u vezi sa utvrđivanjem sanitarnih zona zaštite izvorišta vode za piće „Havdine“, kako bi se stekli uslovi za okončanje izrade Izmjene Prostornog plana.

  • Izmjene Prostornog plana su usvojene 17.04.2018. god. od strane Općinskog vijeća ("Službeni glasnik Općine Doboj Jug", broj 02/18). Skupština Zeničko-dobojskog kantona donosi Odluku o davanju saglasnosti na izmjene PP Doboj Jug. Izmjena PP Doboj Jug 2018
  • Zaključkom Općinskog vijeća je važenje Prostornog plana produženo do 2025. godine.