• Nakon iskazane potrebe Općine za Izmjenom Prostornog plana općine 2005 - 2025., čiji je nosilac izrade bio Kantonalni zavod, urađene su pripreme na Izmjeni Plana, nakon donošenja Odluke o pristupanju izradi Izmjene i dopune Prostornog plana od strane Općinskog vijeća.

  • Očekuje se završetak izrade i usvajanje dokumentacije u vezi sa utvrđivanjem sanitarnih zona zaštite izvorišta vode za piće „Havdine“, kako bi se stekli uslovi za okončanje izrade Izmjene Prostornog plana.